FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

योजना तथा परियोजना

महाबु गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीलि, २०७९

पञ्चवर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना (Five Year's Education Sector Plan)

दस्तावेज: 

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना

महाबु गाउँपालिकाको खानेपानी रणनिति २०७७-२०८७

दस्तावेज: 

आ.व.२०७७।०७८ को निति तथा कार्यकम्र

आ.व.२०७६।०७७ को कार्यक्रम/परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन

गाउँपालिकाबाट प्रस्तावित योजनाहरू २०७५।२०७६को लागि

Pages