FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
Health Policy 2078_Mahabu RM_Dailekh २०७९-०८० 02/02/2023 - 12:28 PDF icon Mahabu RM_Health Policy 2078_Dailekh.pdf
Health Act 2074_Mahabu RM_Dailekh २०७९-०८० 02/02/2023 - 12:27 PDF icon Mahabu RM_Health Act 2074_Dailekh.pdf
HE&DPRP 2079_Mahabu RM_Dailekh २०७९-०८० 02/02/2023 - 12:26 PDF icon HE&DPRP 2079_Mahabu RM_Dailekh.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९-०८० 02/01/2023 - 11:38 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
महाबु गाउँपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०७८ २०७९-०८० 02/01/2023 - 11:22 PDF icon १ स्थानीय तहको सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७९.pdf
महाबु गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपंक्षी ऐन, २०७९ २०७९-०८० 01/23/2023 - 15:29 PDF icon कृषि र पशुपंछी ऐन 2079.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता ऐन, २०७९ २०७९-०८० 01/23/2023 - 15:26 PDF icon खानेपानी सम्बन्धी ऐन २०७९.pdf
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृति स्रोत संरक्षण ऐन, २०७९ २०७९-०८० 01/23/2023 - 15:23 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७९.pdf
महाबु गाउँपालिकाको भूमि ऐन, २०७९ २०७९-०८० 01/23/2023 - 14:46 PDF icon भूमी ऐन २०७९.pdf
महाबु गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९ २०७९-०८० 01/23/2023 - 14:38 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf

Pages