FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व.२०७९।०८० को निति तथा कार्यक्रम ।।

११ गाउँसभा हुने सम्बन्धी सूचना ।।

उपस्थिति सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबै

खाता बन्दी तथा भुक्तानी सम्बन्धमा ।।

अन्तिम नतिजा प्रकाश गरिएको वारे सूचना ।।

कार्यपालिकाको बैठक हुने सम्बन्धी सूचना ।।

छोटो सूची प्रकाशन तथा मौखिक परिक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।।।

Pages