FAQs Complain Problems

२०७९-०८०

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिका लागि छ्नौट गरिएको आशयको सुचना !!

कार्यपालिकाको बैठक हुने सम्बन्धमा ।।

दस्तावेज: 

गाई/भैसी र बाख्राहरुलाई कृतिम गर्भाधन गराउने सम्बन्धी सूचना !!

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि इच्छुक बेरोजगारहरुबाट आवेदन फर्म भर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

दस्तावेज: 

नमुना युवा संसद अभ्यासका लागि सहभागी पठाईदिन हुन ।। (दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना)

Pages